Услуги

Количествени изследвания:

Информацията се набира с помощта на преки, персонални и телефонни интервюта. ИСИМ провежда изследвания и по метода на мистериозния купувач, както и on-line изследвания. Интервютата се провеждат по методите PAPI, CAPI и CATI.

В зависимост от целите на изследванията се използват различни типове извадки – случайни, стратифицирани, двустепенно-гнездови, квотни, смесени или двустепенни случайно-квотни. Набраната информация от изследванията се съчетава със съществуващата друга информация в изследваната област, с което се постига по-голяма достоверност и надеждност на оценките и прогнозите.

 

Качествени изследвания:

За нуждите на своите клиенти се реализират фокус групи и дълбочинни интервюта на различни теми и с различни таргет групи – население, експерти от всички сфери на живота, потребители и др.

Институтът разполага със специално оборудвано студио за провеждане на фокус групи с отделна зала за клиента с възможност за наблюдение в реално време на дискусиите и предоставя аудио и видео записи на групите.

 

grafika