Проекти

„Навици на употреба на лекарства без рецепти за лекуване на гърло (марки и форми)”

Възложител: MEDNET Marketing Research Center

Изследването е проведено посредством две фокус групи в гр. София с цел да се разбере до колко марката Тантум Верде е позната на хората, както и до колко лекарствата за болно гърло на Тантум Верде са използвани и употребявани. Участниците във всяка фокус група са 8 души (6 жени и 2 мъже) от 25 до 35 години и от 36 до 45 години.

Декември 2015

***

 

„Отношение на българите към развитието на ядрената енергетика в България”

Възложител: Икона комюникейшънс груп

Изследването е с национална представителност за пълнолетното население на страната. Използвана е двустепенна гнездова извадка с вероятност пропорционална на размера на гнездата. Методът за регистрация на информацията е пряко стандартизирано интервю по домовете на респондентите. Реализираният обем на извадката е 1 000 души.

Ноември 2015

***

 

Провеждане на екзит пол и паралелно преброяване в деня на Местните избори – 25.10.2015 г.

Възложител: БНР, TV 7

Реализирани са следните изследвания

 1. Изследване от типа Exit poll, за прогнозиране на резултатите за избор на кметове и общински съветници, което се проведе в 100 специално избрани (чрез типологично – стохастичен подбор) секции с национална представителност. Обемът на извадката е от 6228 респондента. Представена е прогноза за изхода от местните избори на национално ниво.
 2. Изследване от типа Exit poll, за прогнозиране на резултатите за избор на кметове и общински съветници в градовете София, Варна и Пловдив. Обемът на извадката е от 6098 гласоподаватели (120 секции общо).
 3. Изследване от типа „Estimation” на база реалното преброяване на подадените бюлетини в 100 секции в цялата страна. Реализирано е с национално представителна извадка от 100 гнезда покриващи територията на страната с обем от 6228 респондента.
 4. Изследване от типа „Estimation” на база реалното преброяване на подадените бюлетини в градовете София, Варна и Пловдив. Обемът на извадката е от 6098 респондента.

Октомври 2015

***

 

Количествени изследвания във връзка с нагласите за гласуване на Местните избори през 2015 г. и обществено политическата обстановка в общините Ботевград, Ловеч, Карлово, Костинброд, Пазарджик, Сандански, Столична и Велико Търново.

Август  – Октомври 2015

***

 

„Извършване на мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности, в рамките на устойчивост по проект “Магията на древността и красотата на природата от бургаския залив до Странджа””

Възложител: Община Бургас

Реализираните дейности по проекта са:

 • разработване на методика и система от показатели за мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности по проекта.
 • провеждане на проучвания на информираността и нагласите относно предлаганите регионални туристически продукти (културно-исторически и зелен (еко) туризъм), включващи туристически маршрути и туристически пакети.
 • оценка и анализ на ефективността на рекламно-информационните дейности, използвани при маркетинговата стратегия.
 • статистически анализ на данните за туристопотока към региона преди и след изпълнението на маркетинговата стратегия.

Проведено е проучване на информираността и нагласите относно предлаганите регионални туристически продукти (културно-исторически и зелен (еко) туризъм), включващи туристически маршрути и туристически пакети. То обхваща две съвкупности: Потенциални потребители (български и чужди туристи) – със случайни извадки сред български и чуждестранни туристи с обем от по 200 туристи.

Септември 2015

***

 

„Изследване на стойността на търговската марка AgCelence”

Възложител: Produkt & Markt

Количествено маркетингово изследване, проведено сред 200 земеделеца в страната с минимум 5000 дка обща земеделска площ и 1000 дка обработваема площ с царевица и слънчоглед. Целта е да се изследва употребата на продукти за растителна защита при царевицата, слънчогледа и житните култури. Изследването е осъществено чрез on-line интервюта.

Юни 2015

***

 

„Маркетингово изследване сред крайни потребителите на цимент.”

Възложител: Холцим България

Маркетингово изследване сред 170 строителни компании и 130 майстори в Северозападен, Югозападен, Северен централен регион, София и Пловдив. Целта на изследването е да се установи информираността на субектите за пазара на строителни материали (сухи смеси, цимент, бетонови изделия, бетон и др.), факторите за вземане на решение за покупката им, влиянието на промоциите и маркетинговите активности и др.

Юни 2015

***

 

Изследване на ефективността на маркетинговите дейности по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Възложител: Община Елена

Основните дейности на проекта са:

Анализ на оптимизирана маркетингова дейност с оценка на маркетинговата кампания на регионалния туристически продукт; Осъществен мониторинг на ефективността, с цел анализиране на причините за избор на туристическия продукт и дестинация; Извършване на проучване на рекламата със специализиран вид маркетингови изследвания; Изготвяне на анализ и измерване на удовлетвореността на посетителите на информационните щандове на регионалния туристически продукт; Оценка на отделните канали за разпространение на информация; Изготвяне на доклад от извършеното маркетингово изследване.

Реализирани са проучвания сред:

 • посетители на информационните щандове на регионалния туристически продукт.
 • туристи (транзитни и нощуващи), посетили туристическата дестинация Елена – Лясковец – Златарица.
 • представители на бизнеса в сферата на туризма.

Набрана е статистическа информация за 2014 и 2015 г. по тримесечия.

Юни 2015

***

 

“Анализ на пазарните нагласи на нови и настоящи клиенти на БТК ЕАД към продукт “Vivacom Ultra TV” – платформа за гледане на телевизия и мултимедийно съдържание през телевизор, компютър и мобилни устройства за клиенти на Vivacom”

Възложител: Vivacom

Проектът включва качествена и количествена част. Качественото изследване включва девет фокус групи в град София (3), Стара Загора (3) и Петрич (3). Участниците са мъже и жени между 18 и 50 години. Количественото изследване включва 1850 пълнолетни граждани – 1200 души национално представителна извадка + 650 усилена извадка сред градско население. Извадката е двустепенна случайно-квотна. Методът на регистрация на информацията е пряко индивидуално интервю по домовете на респондентите.

Февруари – Юни 2015

***
„Психологически и социален генезис на отключващото поведение към употреба на наркотици от ученици”

Възложител: Национален център по наркомания, гр. София

При изследването е използвана пропорционална извадка по класове. Изследвани са 1548 ученици от 9 – 12 клас и под контролна извадка с ученици от 7-8 клас в гр. София. Метод на регистрация на индивидуалната първична информация е пряка групова анонимна анкета.

Май 2015

***

 

„Национално проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред лицата, настанени в местата за лишаване от свобода (затворите) в България”

Възложител: Национален център по наркомания, гр. София

При изследването е използвана представителна пропорционална извадка. Изследвани са 3009 души лишени от свобода. Метод на регистрация на индивидуалната първична информация е групова анкета и индивидуално интервю с неграмотните респонденти.

Май 2015

***

 

„Развитие на рейтинговата система на висшите училища в България”

Възложител: Министерство на образованието и науката

Проектът е реализиран от Консорциум ИОО-МБМД-С. Институтът е реализирал количественото изследване, проведено посредством анкети сред студенти (бакалаври от 2-ри до 4-ти курс и магистри) от всички професионални направления на висшите училища в страната. Изследването е извършено на три вълни през 2013, 2014 и 2015, със съответен обем на извадките: 23 219 през 2013 г., 27 709 през 2014 г. и 29 227 през 2015 г. Резултатие могат да се видят на страница: http://rsvu.mon.bg

Юли 2013 – Април 2015

***

 

„Оценка на дефицита на хормона на растежа при възрастни”

Възложител: Acumen Fieldwork

Изследването включва два етапа. При първия се организират две дискусии с цел осъществяване на оптимален превод на международен въпросник, отнасящ се за пациенти с такъв тип заболяване. През втория етап – анкетиране на пациенти с такава диагноза

Март – Април 2015

***

 

“Маркетингово проучване на железопътния пътнически трафик – вътрешен и международен” в рамките на хъб София за целите на проект RAIL4SEE, SEE/C/0005/3.1/X, финансиран по програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”.

Възложител: БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Проучването е количествено. Обемът на извадката е 300 броя пътници. От тях 200 са от превози в рамките на страната, а 100 – пътуващи от/за чужбина. Информацията е набрана посредством анкети. Теренът е реализиран на територията на Централна ж.п. гара София и в самите пътнически влакове по вътрешно и международно направление.

2014 г.

***

 

„Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление, в общините, подали заявление за участие в Третата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.“

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Проведе се анкетно проучване в Асеновград, Банско, Берковица, Бяла Слатина, Враца, Вълчи дол, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кнежа, Лесичово, Ловеч, Мизия, Перник, Петрич, Поморие, Радомир, Свищов, Сливница, Столична, Търговище, Троян и Павликени.

Проучването се реализира посредством пряко интервю по домовете на респондентите. Обемът на извадката е 3040 пълнолетни граждани. Изготвени са 25 доклада за всяка община. Подготвен е и обобщен доклад на резултатите. В него е направен общ анализ на резултатите от анкетното проучване, анализ на резултатите за отделните общини, както и изводи за степента на удовлетвореност на гражданите и доминиращото мнение за приложението на 12-те принципа за добро демократично управление в общините. Представена е презентация в МРРБ.

2014 г.

***

„Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”

Възложител: Министерство на Младежта и Спорта

В рамките на изследването са проведени две самостоятелни изследвания. Първото от тях е национално представително за младите хора на възраст 15-29 години, а второто е представително за младежите в малките населени места и селските региони. Двете изследвания са реализирани посредством преки индивидуални интервюта по домовете на респондентите. Използвани са двустепенни гнездови извадки с вероятност пропорционална на размера на гнездата. Обемът на извадката националното представително изследване е 1 004 души, а този при младите хора в малките населени места и селските региони е 836 младежи. Резултатите са обобщени в аналитичен доклад.

2014 г.

***

 

„Проучване относно нагласите и употреба на психоактивни вещества сред ученици от 9 – 12 клас в гр. Хасково и гр. Ямбол.”

Възложител: Национален фокусен център за наркотици и наркомани – гр. София

Изследвани са 3023 ученици (1516 от гр. Хасково и 1507 от гр. Ямбол). Използвана е пряка групова анонимна анкета. Използвана е пропорционална извадка по училища и паралелки на основата на списък от училища.

2014 г.

***

 

„Извършване на мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности” по проект: “Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа“

Възложител: Община Бургас

Проектът включва реализирането на следните дейности:

 • Дейност 1: Разработване на методика и система от показатели за мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности по проекта. По тази дейност се изследват, анализират и оценяват въздействието от осъществяваните маркетингови и рекламни дейности.
 • Дейност 2: Проучвания на информираността и нагласите относно предлаганите регионални туристически продукти (културно-исторически и зелен (еко) туризъм), включващи туристически маршрути и туристически пакети. Проучванията се реализират с две представителни извадки от потенциални потребители – български и чуждестранни туристи – 400, както и с журналисти и туроператори, участващи в експедиентските турове. Използван е методът на пряко индивидуално интервю, а извадките са случайни. Въпросниците са предоставени на български, руски и английски език.
 • Дейност 3: Оценка и анализ на ефективността на рекламно-информационните дейности, използвани в маркетинговата стратегия. По тази дейност се анализират събраните данни от проучванията и други дейности по мониторинга на ефективността на маркетинговите дейности и се предават количествен и качествен анализ и оценка на ефективността според системата от показатели. Анализите са по отделно за българските, чуждите туристи, журналисти и туроператори.
 • Дейност 4: Статистически анализ на данните за туристопотока към региона преди и след изпълнение на маркетинговата стратегия, който включва обработка и анализ на статистическите данни за туристопотока по Южното Черноморие и сравнителен анализ спрямо предната година – по емитивни пазари и по месеци.

2013 г. – 2014 г.

***

 

„Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”

Възложител: Столична община

Целта на изследванията и докладите е да се направи мониторинг и оценка на ефективността на маркетинговите дейности по проекта с цел даване на препоръки за осигуряване на устойчивост на проекта.

В рамките на проекта през месеците октомври и декември 2014 г. са проведени по две представителни изследвания (общо четири) сред пълнолетните граждани на страната с обем на извадката от 500 души всяко и представителни изследвания сред чужденци от Гърция, Румъния, Германия и Великобритания с обем на извадката от 250 души всяко.

Изготвени са два въпросника – един за българските граждани и един за чуждите туристи (последният е преведен на английски и немски език).
Изследванията сред българските граждани е реализирано по домовете на респондентите. Анкетираните чужденци са пребиваващи на територията на страната. Подготвени са доклади с резултатите от изследванията.

2014 г.

***

 

„Проучвания по проект „Лесно пътуване: Решения за електронна мобилност Гърция – България”

Възложител: Община Банско

Проектът “Лесно пътуване: Решения за електронна мобилност Гърция-България” има за цел подобряване на трансграничната достъпност между регионите чрез разработване на уеб-базиран инструмент, който да предлага услуги за електронна мобилност. Договорът включва 4 обособени позиции:

ОП1. Проучване за анализ на потребностите на потребителите и събиране на данни по опис. Изследвани са 307 фирми.Събира се информация за пътуванията, които се осъществяват между Банско и другите региони и градове в Гърция, които участват в проекта (Солун, Кавала, Серес). Информацията се събира чрез пряко интервю по месторабота на респондентите.

ОП2. Проучване за приемането на електронните услуги от потребителите. Целта е да бъде изготвена обобщена оценка на системата от бъдещите потребители и да се идентифицират всички трудности и недостатъци в нейното съдържание. Обемът на извадката е 210 фирми. Използвана е електронна анкета.

ОП3.Проучване за устойчивост и разработване на проекто план за устойчивост и оптимално използване на платформата Easy Trip. Целта на проучването e идентифицирането на възможностите и установяване на подходящите решения за добра подръжка и по-нататъшно развитие на информационната платформа за достъп „Лесно пътуване», да се установи доколко предоставяните услуги и информация отговарят на потребностите на хората и допринасят за изпълнение на политиките за удовлетворяване на тези потребности, които да бъдат в обществена полза. Обемът на извадката е 101 фирми и 101 граждани. Използвана е електронна анкета.

ОП4. Проучване на политика за развитие на платформата Easy Trip и разработване на препоръки за подкрепа на местни политики. Целта на проучването е да се дефинират индикатори, които измерват обществената полза от работата на платформата Лесно пътуване. На базата на индикаторите се предлагат препоръки за подпомагане на местния пазар, увеличаване на приходите, увеличаване на трафика, интегриране на услугите на системата в цялостната политика за развитие на всяка община и съответните мерки за тяхното бъдещо развитие. Използвана е он лайн анкета.

Обемът на извадката е 102 фирми и 104 граждани. Всички доклади са на български и английски език.

Август 2012 – Февруари 2014 г.

***

 

„Проучвания по проект „Лесно пътуване: Решения за електронна мобилност Гърция – България”

Възложител: Община Крумовград

Аналогичен проект със същите цели и задачи като този в Банско. Разликата е в обемите на извадките по 4-те дейности.
ОП1 – 305 фирми
ОП2 – 300 фирми
ОП3 – 100 фирми и 105 граждани
ОП4 – 104 фирми и 105 граждани

Всички доклади са на български и английски език.

Септември 2012 – Февруари 2014 г.

***

 

Национално – представително проучване сред населението в България на възраст от 20 до 34 години, относно нагласи и употреба на психоактивни вещества.

Възложител: Национален фокусен център за наркотици и наркомани – гр. София

Количествено изследване с обем от 3000 души . Използвана е двустепенна – гнездова извадка. Извадката покрива цялата страна и обхваща 116 населени места. Подборът на респондентите в избраните населени места е квотен по пол и възраст. Методът на събиране на информацията е индивидуална анкета.

2013 г.

 

***

Анализ и оценка на потребностите от социални услуги и насоки и перспективи за развитието им в община Костинброд”

Възложител: Община Костинброд

Изследването включва количествена и качествена част. Количественото изследване се провежда сред 5 групи потребители на социални услуги със съответните извадки: възрастни хора – 100 бр., хора с увреждания – 100 бр., деца в риск; – 50 бр., жени жертва на насилие; – 30 бр., представители на малцинствата; – 100 бр.

Качественото изследване включва провеждането на 1 фокус група с представители на институциите. Представен е аналитичен доклад.

2013 г.

 

***

Провеждане на национално проучване с респонденти за нуждите на договор №BG051РО00-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда” 2013.

Възложител: Университет за национално и световно стопанство – гр. София

Проведени са преки индивидуални интервюта по месторабота с ръководители на 500 компании. Представен е доклад с резултатите от изследването.

2013 г.

***

 

Обществено мониторингово проучване на тема: „Спазване на данъчно – осигурителните задължения през 2013 г.”

Възложител: Национална агенция по приходите

Изследването е национално представително сред данъкоплатците с обем на извадката от 1 300 данъкоплатци. Методът на реализация е стандартизирана анкета или интервю. Целевите групи обхващат физически лица и еднолични търговци, юридически лица и групата на големите данъкоплатци. Анализирани са резултатите в сравнение с 2011 г. и 2012 г.

2013 г.

 

***

Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране и осигуряване на публичност на атракциите по проект „Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране и осигуряване на публичност на атракциите по проект „Трявна – градът, в който се ражда красота”.

Възложител: Община Трявна

Целта на проекта е да се изготви Маркетингова стратегия за популяризиране на продукта „Трявна – градът, в който се ражда красота”. Извършени са няколко основни дейности:

Проучване на нагласите на туристите и тяхната удовлетвореност от посетените туристически обекти, като се набележат мерки за развитието на туризма, въз основа на извършен анализ на потенциала на Община Трявна в областта на туризма. Проучването сред туристите е реализирано посредством пряка индивидуална анкета при отпътуване на туристите от общината. Обхванати са две групи туристи – транзитни и туристи пренощували на територията на общината. Извадката е с обем от 300 туристи – 150 транзитни и 150 нощуващи на територията на общината. Подборът на туристите е случаен.

Изчерпателно проучване сред туристическия бизнес на територията на Община Трявна и се събра информация за туристическата инфраструктура (хотели, хижи, къщи за гости, ресторанти, други заведения за хранене, капацитет и други), предлагани продукти и пакети, организация на предлагането (туроператори, информационни центрове, присъствие в Интернет пространството и други). Интервютата са проведени по месторабота на респондентите.

Изготви се ситуационен анализ на туристическите ресурси в Община Трявна и е извършен сравнителен анализ на състоянието на туризма в община Трявна по отношение на развитието на туризма на национално ниво.

Въз основа на това се изготви S.W.O.T. анализ за състоянието на туризма в общината – анализ на силните и слаби страни, на възможностите и трудностите пред развитието на туризма в община Трявна.

На края се изработи Маркетингова стратегия за популяризиране на продукта „Трявна – градът, в който се ражда красота”.На специално организирани две презентации в общината пред служители и обществеността се представиха.

2013 г.

***

 

Проучване и анализ на доброто управление в община Аксаково (България), община Игуалада (Испания), община Кераско (Италия) и община Моекмюел (Германия) и анкетно проучване по време на провеждане на международна конференция в България” по проект: “Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково”. Основната цел е проучване и анализ на доброто управление въз основа на «Методиката за оценка на доброто управление « в четирите общини.

Възложител: Община Аксаково

Проектът включва две основни дейности:

По Дейност 1 изследванията са реализирани на място въз основа на „Методиката за оценка на доброто управление” Проучванията са в общините: Аксаково – България, Игуалада – Испания, Чераско – Италия и Моекмюел – Германия. Изследваните съвкупности са две: ползватели на административни услуги – граждани и бизнес и служители в общинската администрация (експерти).

Използвани са два въпросника – по един за ползвателите на услуги и служителите в общините. Обемът на извадките сред потребителите са: 300 потребители в Аксаково, 200 потребители в Игуалада и по 150 в Чераско и Моекмюел. Изследването сред служителите се провежда чрез интервю по месторабота. Обемите на извадките са по 20 служители в общините Аксаково и Игуалада и по 15 служители в Чераско и Моекмюел. Изследването сред потребителите на административни услуги е проведено чрез пряко интервю в звената за административно обслужване, а със служителите – по месторабота.. За всяка от общините се подготвят съответните анкетни карти. Изготвя се сравнителен анализ между общините за прилагане на 12 те принципа на добро управление. Анализът установява силните и слабите страни в управлението на администрациите.

По Дейност 2 целта на проучването е да се определят най-добрите практики, при което да бъдат номинирани трите най-добри такива за спазване на принципите на добро управление. Подготвена е анкетна карта за извършване на проучването сред участниците в международната конференция организирана от община Аксаково.

Получените резултати са представени на български и английски език.

2012 – 2013 г.

 

***

Проучванe на туристическия продукт по проект „Интегриране на гръцко – българския туристически продукт”

Възложител: Община Банско

Проектът се реализира по програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г

Целта на проекта е проучване на начините на предлагане на туристическия продукт, участието в национални и международни туристически борси и др.

За постигането на целта на проекта се проведе проучване сред гръцките туристи в района на Банско, сред заинтересованите от туризма лица в района на Банско – търговски фирми в сферата на туризма, хотелиери, ресторантьори, туристически агенции, транспортни фирми за туристически превози и други организации от туристическия сектор, сред мениджърите в областта на туризма в България.

Целта на проучването сред гръцките туристи е да се проучи тяхната удовлетвореност от почивката им региона на Банско на базата, на което да се потърсят възможности за подобряване на маркетинга и рекламата на туризма в региона.

Целта на проучването сред заинтересованите от туризма лица в региона на Банско е да се проучат проблемите при работата с гръцки туристи на базата, на което да се потърсят възможности за тяхното преодоляване.

Целта на проучването сред мениджърите в областта на туризма в България е да се проучат проблемите, които имат те при работата си с български туристи за Гърция и с гръцките туристически контрагенти и гръцки туристи, на базата на което да се потърсят възможности за тяхното преодоляване.

При набирането на информацията са използвани два метода – интервю и анкета. Обемите на извадките са: Гръцки туристи в Банско и региона – 380 туристи; заинтересовани от туризма лица в Банско и неговите околности – 100 заинтересовани лица; големи търговски фирми в сферата на туризма в България – 30 търговски фирми.

2012 – 2013 г.

 

***

“Актуализация и набиране на нова информация за социално -икономическото развитие на област Разград и изготвяне на социално-икономически анализ на областта” по Проект „Мисия Благоденствие”

Възложител: Областна администрация Разград

Основната цел на дейността е изготвянето на детайлен социално-икономически анализ на Област Разград, необходим за разработването на Областната стратегия и общинските планове за развитие на област Разград за периода 2014-2020 г.

Оснoвните дейности са:

1. Актуализация и набиране на нова информация за социално-икономическото развитие на област Разград – събиране и обобщаване на статистическа информация за развитието на икономиката за периода 2007 – 2011 г.;

2. Изготвяне на актуален и обективен социално-икономически анализ на Област Разград.

Проведе се и социологическо проучване сред:
– малки и средни фирми с обем на извадката от 100 предприятия;
– представително за домакинствата в област Разград проучване с обем на извадката от 400 домакинства;

Представи се аналитичен доклад със следното съдържание:

Географско положение-природни и климатични дадености, културно-историчиско наследство; Състояние на техническата инфраструктура и качества на околната среда;Човешки ресурси и социално развитие; Икономическо развитие, усвояване на Европейски фондове – място в националната икономика, структура на областната икономика, структура на стопанските единици, инвестициианна активност, развитие на индустриалния сектор, състояние и развитие на аграрния сектор; Институционален капацитет;Оценка на социално икономическото развитие; SWOT анализ; STEP анализ;Анализ на проблемите в област Разград;Сравнение на развитието на област Разград с регионите в България и ЕС; Основните изводи от социално – икономическия анализ за състоянието и тенденциите в развитието на област Разград.

2012 – 2013 г.

 

***

Проведени са 4 изследвания за Сдружение МИГ Тунджа:

1. “Проучване на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие с оглед подобряване на оперативната работа и усъвършенстване на процедурите по прилагане на СМР”

Количествено изследване – 130 анкети сред потенциалните бенефициенти с проекти към Стратегията за местно развитие – Община Тунджа, представителите на стопанския и нестопанския сектор на територията на Община Тунджа, членовете на УС и Общото събрание на МИГ (Местна инициативна група) – Тунджа, членове на Комисията за избор на проекти и външните експерти.
Качественото изследване включва 2 фокус групи и 4 експертни интервюта с членовете на оперативния екип на МИГ – Тунджа.

2. “Проучване, свързано със създаването на териториален бранд”
Количествено изследване включва 75 анкети сред представителите на Община Тунджа, а качественото изследване включва 2 фокус групи и 6 експертни интервюта с експерти в областта на туризма и брандирането.

3. “Осигуряване на актуална информация за територията за местно развитие на МИГ – Тунджа”
Целта на изследването е да се направи социално-икономически анализ на развитието на територията на община Тунджа за последните 3 години.

4. „Осигуряване на актуална информация за Стратегията за местно развитие на МИГ – Тунджа”
Набрана е актуална статистическа информация за последните 3 години, както и са проведени 30 анкети сред потенциалните бенефициенти, за достижимостта на поставените цели.

2012 г.

 

***

“Предоставяне на данни за дигитален туристически екскурзовод по проект: ”Интегриране на гръцко-българския туристически продукт”

Възложител: Община Банско

Набрана е актуална комплексна информация за изготвяне на дигитален туристически екскурзовод за град Банско и неговите околности. Обект на проучването е интереса на свързаните с туризма компании към участие в проекта «Интегриране на гръцко-българския туристически продукт». Изследваната съвкупност обхваща компаниите свързани с туризма в град Банско и неговите околности. Събрана е информация за 505 обекта. Това са: Туристически забележителности, туристически атракции, ски писти; Транспортни средства: автогари, летища, пристанища, гари, таксиметрови стоянки; Болници; Полицейски участъци; Туристически информационни центрове; Банки (включително посттерминали); Аптеки; Хотели; Хранителни супермаркети; Кафенета, барове, нощни клубове; Ресторанти и други заведения за хранене. Източниците на информация са управителите и мениджърите на компаниите свързани с туризма в град Банско и неговите околности. При набирането на информация са използвани метода на телефонното интервюто.

Информацията за обектите е представена в табличен вид на български и английски език.

2012 г.

 

***

„Доразвиване и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България”

Възложител: Министерство на образованието и науката

Изследването е проведено в 51 висши училища в България. Използвани са двустепенни гнездови извадки по отделни професионални направления във всяко висше училище – общо 52 направления. Метод на набиране а информация – анкета. Анкетирани са 15 361 студенти от образователните степени – професионален бакалавър, бакалавър и магистър. Резултатите от изследването са подложени на контрол и логически оглед. Те са кодирани, въведени на електронен носител и обработени. Резултатите са публикувани в интернет портала http://rsvu.mon.bg

2011 – 2012 г.

 

***

„Анкетно изследване на удовлетвореността на ползвателите на административни услуги в Община Ямбол”

Възложител: Община Ямбол

Количествено изследване с граждани и икономически субекти. Проведени са 502 интервюта с пълнолетни граждани на община Ямбол и 200 – с икономически субекти функциониращи на територията й. Представени са резултати и аналитичен доклад.

2012 г.

 

***

„Провеждане на изследване за нагласите и информираността на заинтересованите страни по въпросите на КСО (Корпоративна социална отговорност) по области с включване и на предприятия от сферата на социалната икономика”

Възложител: Министерство на труда и социалната политика

Проектът включва качествено и количествено проучване. Проведени са 2 фокус-групи – една експертна дискусия с представители на държавни институции, НПО, научна общност, и медии, и една – с представители на бизнеса. Фокус-групите имат за цел да предоставят задълбочени мнения и нагласи на участниците към КСО.

Количественото проучване включва 300 интервюта с представители на бизнеса и 171 с представители на останалите заинтересовани страни. Изготвен е аналитичен доклад.

2012 г.

 

***

„Социологическо проучване с фокус „Възможности за социално включване на лишените от свобода””

Възложител: Държавно предприятие „Затворно дело”

Използвани са качествени и количествени методи. Проведени са 100 интервюта с лишени от свобода, на които предстои освобождаване до една година, 100 интервюта с неправителствени организации, имащи отношение към социалното включване на лишени от свобода и 300 интервюта с работодатели. С качествен метод е изследвано и мнението на представители на Агенцията по заетостта с нейните възможности за осигуряване на заетост. Проведени са 5 дълбочинни интервюта с експерти работещи по програмите за социална адаптация на лишените от свобода. Изготвен е аналитичен доклад.

2012 г.

 

***

„Изготвяне на методология за социално включване на лишените от свобода”

Възложител: Държавно предприятие „Затворно дело”

Изпълнителят идентифицира проблемите и пречките за социално включване на лишените от свобода, възможностите за социално включване чрез иновативно обучение, съставени са показатели за проследяване резултатите от обучението и са описани добрите практики.

2012 г.

 

***

„Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”

Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката

Целта на проекта е да се поддържа актуална база данни за състоянието на младежта по основните направления на Националната стратегия за младежта 2010-2020.

През месеците юли и август са проведени две самостоятелни проучвания. Първото е национално представително за младите хора на възраст 15-34 години, а второто е представително за младежите в малките населени места и селските региони. Двете изследвания са реализирани посредством преки индивидуални интервюта по домовете на респондентите. Обемът на извадката при националното представително изследване е 1 766 души, а при младите хора в малките населени места и селските региони е 1 007 младежи. Изготвен е аналитичен доклад.

2012 г.

***

“Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013” по Оперативна програма с европейско финансиране

Възложител: Metro Media Transilvania

Целта на проекта е да се установи развитието на нагласите и информираността на общественото мнение и бенефициентите към трансграничното сътрудничество Румъния-България. Реализирани са количествено и качествено изследване в регионите обхванати от програмата. Проведени са 9 фокус групи във Видин, Враца, Монтана, Плевен, В. Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич. 600 преки интервюта с население между 18 и 60г., с представители на медиите и бенефициенти и потенциални бенефициенти на програмата. Представен е аналитичен доклад.

2011 г.

***

Клиентска удовлетвореност и нагласи към нови услуги на Далкия Груп

Възложител: Далкия-Варна

Изследването е проведено във Варна.

 • Количествена част:
 • клиенти на топлофикация – 201;
 • бивши клиенти на топлофикация – 404;
 • потенциални клиенти на топлофикация – 451;
 • 25-45 годишни (потенциални клиенти на топлофикация) – 108.

Качествена част: 3 фокус-групи – по една с представители на всяка от целевите групи

 • Метод на формиране на извадката
 • Настоящи и бивши клиенти – по предварително дадени от Далкия списъци.
 • Потенциални клиенти – изискване е да живеят в близост до тръбопровода на топлофикация

Метод на регистрация на информацията
Количествена част: пряко стандартизирано интервю по домовете
Качествена част – фокус-група

2011 г.

***

„Провеждане на анкети и авнализ на клиентската удовлетвореност”

Възложител: ЕВН България Електроразпределение АД.

Проектът е количествен и и реализиран през 2011г. Изследвана е клиентската удовлетвореност за сегменти битови клиенти, малък, среден и едър бизнес и общини на територията на ЕВН България Електроразпределение АД. Проведени са 10 726 интервюта с битови клиенти, 1307 с дребен бизнес, 762 с едър бизнес и 86 общини.

Методът на регистрация на информацията е телефонно интервю (6975 инт.) и пряко стандартизирано интервю (5906 инт.) по домовете и месторабота на респондентите. Методите на формиране на извадката са съответно: при битовите клиенти в зависимост от типовете населено място за КЕЦ, при бизнес клиентите – от разпределението по икономически дейности за Южна България и административната област на съответния КЕЦ, при общините – изчерпателна извадка. Резултатите от проекта и презентациите са преставени на български и немски език.

2011 г.

***

“Обществени нагласи и отношение на българските граждани към процесите на деинституционализация на деца с увреждания”

Възложител: ДАЗД

Количествена част: пряко стандартизирано интервю (пълнолетни граждани и учители), анкета (ученици); Случайно-квотна извадка по признаците пол, възраст, образование и тип населено място

 • 600 пълнолетни граждани на страната: 300 родители на деца до 18 години и 300 граждани на възраст между 19 и 25 години;
 • 301 учители от 5 до 12 клас;
 • 178 ученици от 5 до 8 клас и 125 ученици от 9 до 12 клас.

Качествена част: 2 фокус-групи

 • Една със специалисти пряко работещи с деца – представители на домове за деца с увреждания, психолози работещи с деца с увреждания, медицински лица, ресурсни учители;
 • Една с експерти от НПО и ОЗД.

2011 г.

***
Оценка на социалната услуга “Асистент за независим живот”

Възложител: Столична община

Проектът включва количествена и качествена част. Изследвани са 504 ползватели на услугата (всеки трети от общата съвкупност) „Асистент за независим живот”.

Проведени са три фокус-групи – една със специалисти от БСУ (десет участника – представители на всички териториални структури), една с асистенти по АНЖ (8 участника) и една с представители на НПО на и за хора с увреждания (9 души). Реализирани са дванадесет дълбочинни интервюта – две със заместник кмета и началник на отдела за социални дейности в община София, пет с асистенти по АНЖ и пет с родители на деца, които ползват АНЖ. Изготвен е аналитичен доклад.

2011 г.

***

„Нагласи към промяна на дизайна на опаковката на Eva Slims”

Възложител: Булгартабак холдинг

Проектът включва качествена и количествена част:
Качественото изследване включва 12 дискусии – 6 с лоялни пушачки и 6 с периферия. Проведено е в градовете София (4 дискусии), Пловдив (2 дискусии), Велико Търново (2 дискусии), Бургас (2 дискусии), Русе (2 дискусии) сред 114 пушачки – 58 лоялни пушачки на Eva Slims, 56 – периферия – Eva Slims е втори избор (периферия) на възраст – 26-45 години.

Количественото изследване е в градовете София, Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново, Шумен и Монтана 570 лоялни пушачки и 340 пушачки с втори избор Eva Slims.

2011 г.

***

„ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2011” и „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011”

Реализирани са следните типове изследвания:

1. Изследване от типа Exit poll, за прогнозиране на резултатите за избор на държавен глава в 150 специално избрани (чрез типологично – стохастичен подбор) секции с национална представителност.
2. Направи се прогноза за изхода от местните избори на национално ниво. Тя представи съотношението на политическите сили в национален мащаб и измери типа и характера на политическата промяна спрямо предходния парламентарен вот от 2009 г. и местен вот от 2007 г. Реализира се с национално представителна извадка от 150 гнезда покриващи територията на страната.
3. Изследване от типа Exit poll и „estimation”, за прогнозиране на резултатите за избор на кметове и общински съветници в градовете Плевен, Монтана и В. Търново по 45 секции във всеки град, т.е. 135 секции общо.
4. Изследване по метода „estimation” на база реалното преброяване на подадените бюлетини от избора на държавен глава в 150 секции в цялата страна.
5. Изследване по метода „estimation” на местния вот на национално ниво на база реалното преброяване на подадените бюлетини от избора на общински съветници в 150 секции в цялата страна.

Аналогични изследвания са реализирани и на втори тур в градовете Плевен, В. Търново и Хасково. Обемът на секциите общо за всеки тур е 285.
Национално представителните изследвания за президентския вот за Първи тур са с обем на извадката 10733 респондента, а за Втори тур – 10461 респондента.

Регионалните изследвания са с обем на извадката по 10 800 респондента на всеки тур.

2011 г.

***

“Изследване на имиджа на Американския университет в България”

Възложител: АУБ Благоевград

Проектът включва количествена и качествена част. Количественото национално представително изследване е с обем на извадката 1200 респондента над 18 години. Проведени са 2 представителни изследвания за родители и ученици – потенциални студенти с обем на извадката по 500 респондента всяка. Качественото изследване включва 8 фокус групи – по 4 броя с родители и 4 с ученици. Изготвен е аналитичен доклад.

Февруари 2010 г. – Април 2010 г.

***

Провеждане на представително социологическо проучване по отношение на информираността на гражданите, работодателските организации, синдикалните организации, публичния сектор, структурите на гражданското общество и служителите на Агенцията по заетостта – централно и регионално ниво за нивото на прозрачност и публичност на дейността на Агенцията по заетостта

Възложител: Агенция по заетостта

Качественото изследване включва провеждането на 4 фокус-групи – със служители на Агенцията по заетостта, с клиенти, търсещи работа чрез ДБТ, с работодатели, с представители на НПО и журналисти. Подготвен е аналитичен доклад.

Количественото изследване е проведено сред служителите на АЗ, държавните служители, клиентите на Агенцията, работодателите и синдикатите, и пълнолетни граждани на страната.

Изследване сред клиенти на АЗ. Обемът на извадката е 808 клиента на АЗ. Извадката е стратифицирана по региони, а методът на регистриране на информацията – пряко индивидуално интервю в Дирекциите „Бюро по труда”.

Изследване сред служителите на АЗ. Извадката обхваща 402 служители на АЗ, и е стратифицирана по управленски нива и дирекции на Агенцията. Използвана е анонимна анкета.

Изследване сред работещите в публичния сектор. Обемът на извадката е 402 представители на публичната администрация – анонимна анкета.

Изследване сред работодатели. Обхванати са 404 работодателя чрез пряко индивидуално интервю по местоработата на респондентите.

Изследването на общественото мнение е с обем на извадката от 2211 души, от които: 1031 пълнолетни граждани на страната, 203 пълнолетни граждани на страната от ромски етнически произход, 213 пълнолетни граждани на страната от турски етнически произход, 191 пълнолетни граждани на страната с увреждания, 250 пълнолетни граждани на страната – социално слаби и 322 пълнолетни граждани, безработни от една година. Изготвен е аналитичен доклад.

2009 г. – 2010 г.

***

Провеждане на мониторинг на Национална програма « По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст» модул “Осигуряване на закуски и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в I-IV клас, включително и децата в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини. Провеждано в продължение на 3 поредни години – 2007, 2008 и 2009г.

Възложител: Министерството на младежта, образованието и науката

Изследването се проведе на базата на четири типа самостоятелни национално представителни подизвадки:

 • Родители на деца в ученическа възраст – 1-4 клас и на деца от подготвителните групи на училищата и детските градини – 500 индивидуални интервюта проведени по домовете на респондентите.
 • Ученици 1 – 4 клас и деца от подготвителните групи на училищата и детските градини – 500 – индивидуални интервюта, проведени по домовете на респондентите.
 • Учители от 1 до 4 клас и от подготвителните групи на училищата и детските градини – 500 индивидуални интервюта проведени по месторабота на респондентите.
 • Директори на основни и средни училища от 1 до 4 клас и на детски градини – пряка индивидуална анкета проведена по месторабота на респондентите – 240 анкети. Представен е аналитичен доклад.

Декември 2009 г. – Януари 2010 г.

***

„Провеждане на маркетингови проучвания и изработване на уеб базирана платформа за рейтингова система по проект за разработване на рейтинг на висшите училища в България”

Възложител: Министерство на младежта, образованието и науката

Проектът е реализиран от Консорциум „ИОО – МБМД – С”, в който участват Фондация „Институт Отворено общество”, „МБМД Консултинг” ЕООД и Сирма Солюшънс АД. Проектът включва 3 етапа – пилотна част, първа и втора вълна.
Основният метод, който се прилaгa в качественото пилотно изследване е „фокус-групата”. Проведени са 12 фокус-групови дискусии в различни градове в страната с основните целеви групи студенти (бакалаври, магистри и докторанти), завършили висше образование (до 3 години след дипломирането), преподаватели, работодатели и специалисти по подбора на човешки ресурси. За всяка от целевите групи е подготвен адаптиран сценарий.

Основният метод, който се прилaгa за реализиране на първата вълна на изследването е количествен.

Изследваните групи са: бакалаври, магистри, преподаватели, работодатели, завършили, както и изследване на общественото мнение. За всяка от групите се използва отделна анкетна карта, а общественото мнение е изследвано посредством пряко индивидуално интервю по домовете на респондентите. При преподавателите също се използва двустепенна гнездова извадка по професионални направления и висше училище.

При изследването сред работодателите се използва стратифицирана случайна извадка по икономически и административни области. Интервютата се провеждат с директорите (управителите) или специалисти човешки ресурси.

При изследването сред завършилите висше образование се използва случайна извадка.

Изследването на общественото мнение се провежда с двустепенна гнездова извадка. На първа вълна са реализирани: бакалаври – 6653 бр, Магистри – 3831 бр., Завършили – 1510 бр., Работодатели – 1510 бр., Преподаватели – 1521 бр. Подготвен е аналитичен доклад с основни изводи и заключения. Теренът на втората вълна на изследването стартира на 26.04. 2010 г. и приключи на 20.06. 2010 г. Реализирани са: Бакалаври – 6419 бр., Магистри – 3584 бр., Завършили – 1500 бр., Работодатели – 1500 бр., Преподаватели – 1502 бр. Общественото мнение е изследвано и по време на двете вълни. Обемът на извадката е 1212 пълнолетни граждани на страната. Резултатите са предадени под формата на аналитични доклади.

Ноември 2009 г. – Юни 2010 г.

 

АРХИВ  –  ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ 1998-2009

ПЕРИOД ПРОЕКТИ
Юни – Септември 2009 “Клиентска удовлетвореност от услугите на EVN

EVN България

Юли 2009 – Август 2010 “Провеждане на маркетингови проучвания и изработване на уеб базирана платформа за рейтингова система по проект за разработване на рейтинг на висшите училища  в република България” – МОН
Юни – Юли 2009 “Национално представително проучване”Стереотипи и предразсъдъци в подготвително и основно образование по признаците пол, увреждане, етническа принадлежност и религия”

Комисия за защита от дискриминацията

Юни – Юли 2009 “Национално социологическо проучване за настроенията и нагласите по въпросите на дискриминацията  сред общности на бежанци, имигранти и чужднци в сферата на заетостта, образованието, достъпа до стоки и услуги”

Комисия за защита от дискриминацията

Юни – Август 2009 “Социологическо проучване за психичното здраве на гражданите” –  Столична община
Май –Септември  2009 “Маркетингови проучвания на фармацевтичните продукти на Ели Лили”

ELI LILLY /SUISSE

Февруари – Август 2009 “Проучване и анализ на равнището на публичност и информираност на гражданите и на лицата с намалено зрение относно функциите, компетентността и работата на областните администрации и общински съвети

Oбластна администрация Благоевград

Декември 2008 – Март 2009 “Маркетингово изследване сред чужди и български туристи ЗИМА 2008-2009”

Държавна агенция по туризъм

Декември 2008 „Изследване употребата на психоактивни вещества  сред общото население в Република България”

Национален център по наркомании

Декември 2008 “Изготвяне на мониторинг  на изпълнението на Национална програма „По-пълно обхващане на на децата в задължителна училищна възраст , модул „Осигуряване на закуска и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти”

Министерство на образованието и науката

Декември 2008 „Провеждане на национално проучване по кампанията на Министерството на финансите  и НАП – „Защо плащаме данъци?”

Министерство на финансите

Декември 2008 „Изследване на броя на постоянно и временно пребиваващите на територията на гр. София”

Столична община

Ноември 2008 “Обществени нагласи за създаване на ново телевизионно предаване”

Телеман ЕООД

Ноември 2008 „Извършване на проучване на българския пазар за създаване на център за обучение за туризъм и управление”

Андерсен Капитал ЕООД

Ноември 2008 “Пазарът на оптичнии слънчеви очила в градовете София, Пловдив, варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен и В. Търново”

– Леонардо

Септември 2008 “Анализ и оценка  на потребностите от социални услуги  до момента  и насоки  и перспективи  за развитието им в община Варна”

Община Варна

Септември – Октомври 2008 „Пазарът на цигари в България”

Асоциация на производителите и търговци на цигари в България

Август 2008 „Оценка на изложението „БАЙТЕКСПО 2008

Агенция Булгарреклама

Юни – Юли 2008 “Отношение на обществеността и заинтересованите групи (учители, родители, ученици)  към провеждането на държавен зрелостен изпит през учебната 2007-2008 година”

Министерство на образованието и науката

Юни – Юли 2008 „Изследване на удовлетвореността на клиентите на ”ЕВН България ЕР” АД ползващи електрическа енергия  и с договор за топлинна енергия към „Топлофикация „ АД – Пловдив

ЕВН България

Май – Юни 2008 „Провеждане на социологическо проучване за степента на информираност и информационните нужди на целевите групи на оперативна програма „Техническа помощ”, както и анализ на получените данни”

Министерство на финансите

Май – Юни 2008
“Социално-икономически, демографски и политически перспективи в община Смолян

–  Община Смолян

Май – Юни 2008 „Употребата на психоактивни вещества сред учениците от 7 до 12 клас в град София”

Столична община

Май 2008 “Терапевтични навици на пациентите/фармацевти , при (избор на) лечение  на еректилна дисфункция”

Пфайзер ЛюксембургСАРЛ

Април 2008 „Оценка на провеждане на изложба „Булмедика/Булдентал 2008”

Агенция Булгарреклама

Април – Декември 2008 „Изследване от типа „мистериозен клиент” на марките автомобили Шавролет и Опел”

Smart Research International Kft.

Март 2008 „Оценка на провеждането на изложба  „Техномебел 2008”

Агенция Булгарреклама

Март – Май 2008 „Социално-икономическо развитие на община Смолян (състояние, тенденции и перспективи)”

Oбщина Смолян

Март 2008 “Качествено изследване  за марката цигари “Victory Exclusive

Булгартабак Холдинг

Март 2008 „Оценка на провеждането  на изложение на Българска строителна седмица 2008”

Агенция Булгарреклама

Февруари 2008 „Отношение към предаването „Искрено и лично””

Телеман ЕООД

Февруари 2008 „Развитие на търговската мрежа в гр. Петрич и общественото мнение за нея”

БОНИМА ЕООД

Февруари 2008 „Проблеми на интелектуалната собственост в България”

ВИПАРТ ЕООД

Януари 2008 “Отношение, решение за покупка и базисни изисквания към нов луксозен квартал Велико Търново Хилс”

Велико Търново Дивелопмънт АД и община В. Търново

Ноември – Декември 2007 “Мониторинг на модул Осигуряване на закуска и мляко (чай на всеки ученик в 1-4 клас, както из а децата в подготвителните групи и класове”

Министерство на образованието и науката

Септември – Ноември 2007 “Отношение на обществеността и заинтересованите групи (учители, родители, ученици)  към въвеждането на държавен зрелостен изпит за учебната 2007-2008 година”

Министерство на образованието и науката

Октомври – Декември 2007 „Оценка на проект Кадастър и имотен регистър

Агенция по кадастъра

Юни – Септември 2007 „Клиентска удовлетвореност от услугите на EVNEVN
Юли – Октомври 2007 Нагласи към функционирането на Национална гореща телефонна линия за деца и насилието над деца”

–  UNICEF

Май – Октомври 2007 „Популярност на Американската агенция за развитие в България”

USAID

Юли – Октомври 2007 „Пазарът на цигари в България”

MMI Украйна

Май – Юни 2007 Клиентска удовлетвореност на търговците на марката БОШ”

GFK

Юни – Август 2007 „Местни избори 2007”
Февруари, Май, Ноември 2007, Юни 2008 Провеждане на социологическо проучване за степента на информираност и информационни нужди от целевите групи на ОП „Техническа помощ”

Министерство на финансите и ПР енд Медия

Януари 2007 “Обществените нагласи в община Пловдив към проблемите на квартал “Столипиново”

Икона комюникейшън груп

Октомври 2006 – Юни 2007 “Разработване на “пъблик рилейшънс” стратегия и проучване на общественото мнение относно изграждане на НХРАО

ДП “Радиоактивни отпадъци

Септември – Декември 2006

 

Изследване социални профил на младите хора от община Варна и техните очаквания за удовлетворяване потребностите им от определен тип жилища”

Община Варна

Септември – Декември 2006 „Проучване потребностите от жилища на отделни социални слоеве, групи, подоходни категории граждани от община Варна”

Община Варна

Юли – Септември 2006 “Изясняване на причините за отпадането на ученици от начално, основно и средно образование. Оценка на ефективността на програмите от МОН за засилване на мотивацията за посещаване на училище”

Министерство на образованието и науката

Юли 2006 “Популярност на радио Дойче веле в гр. София”

Радио Дойче веле

Юни – Юли 2006 “Оценка на обслужването на  клиентите по метода на тайния клиент”

Британски център

Юни 2006 Изследване на телевизионната аудитория на програмите излъчвани от РТВЦ Пловдив, РТВЦ Русе, РТВЦ Варна, РТВЦ Благоевград”

БНТ

Април 2006 Нагласи на земеделските производители за регистрация в Разплащателната агенция”

Държавен фонд “Земеделие”

Февруари – Юни 2006 “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата  в България” по отношение на развитието на алтернативните услуги за деца и семейства, базирани в общността

Министерство на труда и социалната политика

Януари 2006 “Изследване на пазара и престижа на марката “Маестро” и ефекта от проведената рекламна и дистрибуционна кампания”

Девня цимент АД

Декември 2005 – Януари 2006 “Изследване на служителите на държавната администрация с оглед предстоящата модернизация, както и сравнителен анализ за развитието й през последните пет години в България”

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Ноември 2005 Отношение на телевизионните зрители към вечерните новини и рейтинг на предаването “Календар”

Нова телевизия

Ноември 2005 “Отношение на телевизионните зрители към сутрешния блок на Нова телевизия “Здравей България” и рейтинг на предаването”

Нова телевизия

Ноември – Декември 2005 Практики на управление на НПО в България“

Български център за нестопанско право (БЦНСП), партньор на BoardSource Вашингтон

Август – Септември 2005 “Пазарът на строителни материали и мястото на търговската марка “Маестро”

Девня цимент ООД

Януари – Юни 2005 Електорални изследвания “Парламентарни избори 2005”– национални и регионални изследвания
Декември 2004 – Януари 2005 “Отношение на обществото към НЗОК и нейната лекарствена политика”

НЗОК

Декември 2004 – Февруари 2005 “Подобряване на покритието и ефективността на програмите за социално подпомагане и развитие на алтернативни на институционализацията услуги за благосъстоянието на децата. Качествена оценка на ефекта от проведените наскоро промени в социалното подпомагане”

Световната банка

Ноември 2004 Изследване на съотношението цена – качество на услугите предоставяни на деца в специализираните институции и услуги базирани в общността”

Държавна агенция за закрила на детето

Септември 2004  – Януари 2005 “Проект за осъществяване на редовни проучвания и анализи на общественото мнение по въпроси за присъединяването на България към ЕС и публично представяне на резултатите от тях.”

Министерство на външните работи

Юли – Август  2004 “Оценка на ефективността на антикорупционните граждански организации”

USAID

Март – Април 2004 “Изследване на туристическия поток “Зима 2004””

Министерство на икономиката

Март 2004 “Проблеми на стопанисването на селскостопанската земя”

Феърплей Интернешанъл

Януари – Април 2004 „Оценка на ефекта от пилотни проекти за интеграция на деца в неравностойно положение“

Министерство на труда и социалната политика

Ноември 2003 – Януари 2004 Общественото мнение за наркотиците и превенцията срещу употребата им“

–  Холандско правителство

Септември 2003 – Февруари 2004 г. „Възможности за разкриване на работни места чрез подкрепа на бизнеса“

JOBS UNDP

Септември 2003 Изследване на обществено политическата ситуация в община Елена
Август 2003 – Януари 2004 г. „Сексуално и репродуктивно здраве на младите хора в България “

UNDP

Април – Ноември 2003 г. „Местни избори 2003“ – 48 качествени и количествени изследвания
Април 2003 „Тестване на слогани за PR кампания по проекта „Повишаване на благосъстоянието на децата в България“

Агенция “Янев&Янев” и Министерство на труда и социалната политика

Март – Юли 2003 ”Данъчната реформа и поведение на данъкоплатците в България”

Главна агенция по приходите

Декември 2002 – Януари 2003 “Информационни технологии”

– Международен проект SIBIS

Декември 2002 – Януари 2003 Професионалното ориентиране като услуга в системата на Агенцията по заетостта и неговото информационно-методическо осигуряване

Агенция по заетостта

Октомври – Декември  2002 “Спазване на трудовото законодателство”

Фонд “Условия на труд” и Министерство на труда и социалната политика

Септември 2002 “Оценка на ефекта от програма за временна заетост за дълготрайно безработни”

Министерство на труда и социалната политика

Септември 2002 “От социални помощи към социална заетост”

Министерство на труда и социалната политика

Август – Октомври 2002 „Нагласи, мотиви и стимули за пенсионно осигуряване и оценка на актуалното му състояние в групите на работодатели, хора в работоспособна възраст и самоосигуряващи се, невключени в категориите на работодателите“

USAID програма САРА и Министерство на труда и социалната политика

Май – Юни 2002 „Оценка на образа на фармацевтична фирма GlaxoSmithKline“

Glaxo&SmithKline

Май – Юни 2002 “Обществените нагласи към фонда за гарантиране на влоговете в банките”

Фонд за гарантиране на влоговете в България

Април – Май 2002 “Проблемите на здравеопазването в България”

Министерството на здравеопазването

Декември 2001 – Март 2002 “Проучване на общественото мнение за реформата за повишаване благосъстоянието на  децата”

Министерството на труда и социалната политика

Ноември 2001 “Отзвукът от телевизионна реклама на магазините Germanos

Germanos

Юли 2001 Тестване на услуги, материали и рекламни кампания на Nexcom

Nexcom

Май – Юли 2001 „Изследване на обществените и благотворителни нагласи и действия към  Българския Червен Кръст“

Американски червен кръст

Март 2001 “Възможности за увеличаване на продажбите на вестник “Демокрация”

Фондация “Демокрация”

Декември 2000 – Януари 2001 “Насилието при спортните прояви”

Държавна агенция за младежта и спорта

Ноември 2000 “Изследване на българските държавни служители”

Световна банка

Октомври 2000 “Обществените нагласи към професионалното участие на българските жени в армията”

Министерство на отбраната

Октомври 2000 “Обществената популярност на Фондация „Отворено общество”

Фондация “Отворено общество”

Юни 2000 Популярност на MICROSOFT в България;
Юни 2000 “Свободата на словото и печата”

Българска медийна коалиция

Февруари  – Март 2000 “Отношение към проблемите на неравенство на половете в България”Фондация “ЖАР”
Февруари 2000 Оценка на рекламната стратегия и рекламни материали на Пловдивския панаир

Пловдивски панаир

1999 –  Юни 2000 “Общественото мнение за приватизационния процес”;

Агенция по приватизацията и Министерски съвет

Септември – Октомври 1999 “Отношение на българските граждани към здравната реформа”

Министерски съвет

Май 1999 “Възможности за налагане на нов всекидневник на пазара”
Февруари – Март 1999 “Сексуалната култура и репродуктивното здраве сред младите хора в България”

UNDP

Февруари – Март 1999 “Готовност за взаимно социално подпомагане сред различните социодемографски групи на населението”

Министерство на труда и социалната политика

Февруари – Април 1999 „Отношение на българското общество към проблемите на образованието“

–  Фондация “ Отворено общество”

Януари 1999 “Потребление на централно отопление в страната и нагласи на абонатите на ТЕЦ за промяна начина на отчитане на топлинната енергия”

Министерство на енергетиката

Януари 1999 “Обществени нагласи по отношение на деноминацията на лева”

БНБ

Юни – Юли 1998 “Отношение на българите към икономическата реформа”

Министерство на икономиката