За нас

Институтът за социални изследвания и маркетинг е създаден през 1991 година. Той членува в международната организация за проучване на общественото мнение и маркетинг E.S.O.M.A.R и спазва строго стандартите за добра практика и качество заложени в кодекса й. ИСИМ е член на БАМОР, Българската асоциация на маркетинговите изследователи и Българска социологическа асоциация.

При реализацията на проектите Институтът прилага количествени и качествени методи. Той провежда национални, регионални и бизнес представителни изследвания.

Аналитичният екип има натрупан богат изследователски опит, който му дава възможност не само да констатира факти, но и да предвижда точно реалното развитие на социално-икономическите явления и процеси. При необходимост се привличат и други външни специалисти и експерти. Анализаторите са широкоспектърни специалисти с интердисциплинарни познания в областта на социологията, икономиката, маркетинга и статистиката.

 

Основните дейности на института са в областта на:

Социален и политически маркетинг, Индустриален и бизнес маркетинг, Пътнически и туристически маркетинг, Потребителски маркетинг, Рекламен маркетинг, Медиен маркетинг, Тестване на продукти, Сегментиране и типология, Моделиране, Възприемане и имидж на марките, Ценови маркетинг, Маркетингът на търговията на едро и дребно, Корпоративен имидж, Аграрен маркетинг, Фармацевтичен маркетинг и др.

Институтът разполага със собствена, независима мрежа от 470 добре подготвени интервюери, супервайзери и контрольори. Тя е изградена на регионален принцип и се ръководи от 28 областни супервайзери, които организират и координират работата на интервюерите. Годишно се провеждат над 160 хиляди интервюта.

Институтът упражнява стриктен контрол върху качеството и достоверността на работата на интервюерите. Разполага със специално оборудвано телефонно студио, което позволява да се извършва непосредствен контрол на работата на интервюерите. Към института е изграден на регионален принцип самостоятелен, независим от интервюерската мрежа контролен блок, който извършва задължителен планов контрол на 15% от събраната информация и извънреден контрол при необходимост.

 

Екип

01
Доц. д-р. Мирослава Радева, Директор

 

02

  Петър Живков, Зам. директор, статистик

 

 

0403

                                                                   Андриана Славова,
  Политолог

 

Валя Христова,
Адм. ръководител

 

 

05

06


Юлия Григорова,
Социолог

Диана Самуилова,
 Социолог

 

 

07                                                           08

Венцислав Иванов,                                                                     Йорданка Георгиева,
Обработка на данни                                                                   Счетоводител